PER ELS NENS DE 2 A 3 ANYS, ELS NOSTRES OBJECTIUS SÓN:

  

ÀREA D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA:

 • Desenvolupament de la capacitat creadora.
 • Agilitat manual.

 

ÀREA SOCIAL:

 • Responsabilitat de tasques i conductes.

 

ÀREA DE LA NATURA:

 • Apropament a l’ambient natural.

 

ÀREA D’EXPRESSIÓ MUSICAL:

 • Educar l’oïda.
 • Ritme musical.

 

PSICOMOTRICITAT:

 

Tonicitat:

 • Aconseguir el major nombre de sensacions globals i segmentàries de tot el seu cos.
 • Saber reconèixer el seus membres o zones més importants.

 

Control postural:

 • Afiançament de la marxa. Automatització.
 • Adquisició d’una coordinació dinàmica general, segura i flexible.

 

Control respiratori:

 • Desenvolupament de la respiració bucal.
 • Iniciació a la respiració nasal.

 

Estructuració espacial:
 

 • Fer conscients les sensacions i percepcions.

ÀREA DE LLENGUATGE:

 • Utilització plural.
 • Utilització de pronoms. Ell, jo, meu, teu...
 • Desenvolupament de la espontaneïtat verbal.
 • Estructurar frases senzilles.
 • Saber respondre a preguntes per què? (sobre coses senzilles)
 • Entendre i aplicar adjectius a les persones i a les coses (net-brut, etc.)
 • Descriure les activitats que es van realitzant.
 • Adquisició de vocabulari.

 

 D’EXPRESSIÓ PLÀSTICA:

 

EXPERIÈNCIA AFECTIVA-SOCIAL

 • Ambientar al nen al seu entorn.
 • Desenvolupament de la espontaneïtat.
 • Desenvolupament dels hàbits de treball.
 • Desenvolupament dels hàbits de higiene personal i neteja.
 • Consciència de pertinença a un grup humà (família, classe...)
 • Complir els serveis encomanats (ordres)
 • Conservar l’entorn en el que es mou (classe, carrer, casa)
 • Aprendre jocs i respectar les seves lleis.
 • Adquirir l’hàbitat de parlar i d’escoltar (no més de 20m)

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA-PLÀSTICA:

 • Conèixer colors.
 • Manipular diversos materials.
 • Desenvolupament de la creativitat d’imaginació.
 • Educar la grafomotricitat (precisió i pressió digital)
 • Desenvolupament de l’expressió dinàmica.
 • Coordinació óculo-manual.

 

DESENVOLUPAMENT DE LA PERCEPCIÓ: 

 • Coordinació óculo-manual.
 • Conèixer colors.
 • Conèixer formes geomètriques (forma i mida)
 • Aconseguir hàbits d’observació visual.
 • Coneixement per tacte (suau - raspós, tou, dur...)
 • Desenvolupament de l’organització de l’espai (identificar i conèixer les   posicions espacials...de: davant, darrera; a dalt a baix, dins, fora; a prop...)
 • Desenvolupament de l’organització en el temps (dia i nit)
 • Coneixement  de la temperatura (fred -calent)
 • Desenvolupament de l’olfacte (bo, dolent, sense olor)
 • Desenvolupament del gust (dolç, salat, insípid)